Raamatupidaja töökohustused

Hoiame raamatupidamist korras kümnetel firmadel.

Kas saame ka Teile abiks olla?
Saatke päring kontaktilehelt.

Ükski ettevõte ei saa eksisteerida ilma raamatupidamiseta.

Numbrite kokku panemine, aruannete koostamine ja esitamine, tähtaegade jälgimine ja nendest kinni pidamine võib põhitegevuse kõrval olla ettevõtja jaoks kurnav õudusunenägu.

Alustavale ja väikeettevõtjale ei ole tihti kasulik täiskohaga töötavat raamatupidajat palgata, kuid sisseostetava teenusena tasub kindlasti endale toeks leida hea raamatupidaja.

Raamatupidamisspetsialisti tööülesanded võivad olla olenevalt ettevõtte spetsiifikast väga erinevad ja varieeruvad. Üldjoontes aitab ta siiski korras hoida erinevaid dokumente, korrastab arvepidamist, koostab ja esitab erinevaid aruandeid.

Tema suurimaks kohustuseks on kontrollida dokumentide vastavust kehtivatele seadusandlustele ning tagada õigeaegne ja tõene aruandlus.

Raamatupidajalt oodatavad teadmised ja oskused

Raamatupidajad töötavad igapäevaselt numbritega, mis eeldab head matemaatilist taipu. Kuna tänapäeval on raamatupidamises enamasti kasutusel vastavad programmid, siis peab raamatupidaja olema kodus ka arvutimaailmas. Oma eriala spetsialist teab, milliseid funktsioone hea programm täitma peab. Ning kuidas vastab see ettevõtte vajadustele.

Kuigi raamatupidamist on võimalik õppida ka omal käel, siis on see siiski spetsiifilist kutseoskust nõudev töö. Raamatupidamist korraldatakse vastavalt Eesti heale tavale ja rahvusvaheliselt tuntud standarditele. Raamatupidaja tööd reguleerib kutse-eetika ning lisaks peab raamatupidaja olema kursis mitmete seadustega.

Hea raamatupidamisteenuse pakkuja teab ja tunneb raamatupidamisalast terminoloogiat ja korralduse põhimõtteid. Ta teab, kuidas koostada, vormistada ja säilitada algdokumente ja -registreid. Kuidas kajastatakse ja dokumenteeritakse erinevaid majandustehinguid. Missugused on arvestusmeetodid ja -võtted.

Ta peab suutma kõike eelnevat arvestades tagama raamatupidamist selliselt, et see vastaks seadusandlusele ja mitmetele printsiipidele. Tulem peab olema tõene, objektiivne ja võrreldav.

Raamatupidajate kiiremad ajad

Raamatupidajate töö on kiirem ja pingelisem kuu alguses, kui on aruandluse aeg. Kiirem on ka ajal, kui enamik ettevõtteid peavad esitama majandusaasta aruandeid.

Enamasti hoolitseb raamatupidaja ka statistikaaruannete eest.

Olenevalt ettevõtte spetsiifikast võib raamatupidajate töökohustuste eripära ja hulk olla väga erinev. Igapäevaste tööülesannete hulka kuulub algdokumentide kontrollimine ja süsteemi sisestamine.

Tavapärane arvepidamine sisaldab endas kõikide sissetulekute ja väljaminekute ülevaatamist. Vajadusel peab raamatupidaja ettevõtja käest täpsustama ja täiendama olemasolevat informatsiooni.

Samuti tuleb teha majandustehingute klassifitseerimist ja registreerimist ning aruannete koostamist ja esitamist.

Väiksemate ettevõtete puhul on töö tihti vaheldusrikas, sest lisaks tavapärasele arvepidamisele võib ülesannete hulka kuuluda ka laekumiste jälgimine ning maksete ettevalmistamine ja arvete õigeaegne tasumine.

Mõnikord on ülesanneteks ka arvete saatmine klientidele.

Lisaks tuleb arvestada töötasusid, puhkusi ja puhkusetasusid, töötasude ja muude hüvitistega seotud maksusid.

Ei ole harvad ka juhud kui raamatupidaja koostab eelarveid ja finantsprognoose ning vastutab ka laoarvestuse eest.

Tema õlgadel võib olla ka sekretäri- ja personalitöö koos lihtsamate lepingute koostamisega.

Kuna raamatupidamisprogrammid arenevad väga kiiresti ja üha enam tekib süsteeme, mida saab automatiseerida, siis raamatupidajad on aina rohkem analüütiku ja finantsnõustaja rollis.

Konsultatsioonid ja nõu andmine, mida raamatupidaja lähtudes ettevõtte spetsiifikast pakkuda saab, on oluliselt suurema väärtusega kui vaid tavapärane andmete kontroll ja sisestamine ning aruannete koostamine.

Raamatupidaja töö on rohkemat, kui esmapilgul paistab

Kõikide reeglite ja süsteemide tundmiseks on vaja vastavaid teamisi ning korrektseks tööks kulub omajagu aega.

Ettevõtte eripärasid tundev raamatupidamise korraldaja suudab mitte ainult kindlustada nõuetekohase raamatupidamise, vaid jagab ka andmetele põhinedes objektiivset hinnangut ja kasulikku nõu.

Kui endal vastavad erialased teadmised puuduvad, siis hea raamatupidaja kaasamine loob ettevõttele usaldusväärse koostööpartneri, kes saab suunata paremate valikute poole ja ka toetada ettevõtte arengut.

Vaadake lähemalt, kuidas saame raamatupidamisega aidata.

raamatupidaja töökohustused
Raamatupidaja töökohustuste hulka kuulub paberimajanduse sorteerimisest rohkemat.